صفحه ۶۷

هرگز شخص مرتاض نمی تواند علوم و معارفی به بلندای علوم و معارف مورد نیاز بشری در همه ابعاد عرضه دارد تا از آن طریق مردم را در دام ادعای دروغین و اغواگری خود گرفتار کند. علاوه بر اینکه برفرض داشتن چنین عرضه ای دیگر این اغواگری نیست بلکه عین هدایت است.

منتسب بودن کار خارق العاده به اراده الهی

نویسنده سپس می‎گوید:

"اما سؤال مهم و اصلی درست همین جاست که: به چه دلیل باید بگوییم اگر یک مدعی نبوت عمل شگفت انگیزی انجام داد که هیچکس نتوانست مثل آن را انجام دهد، صدق مدعایش اثبات می‎شود؟ در پاسخ به این سؤال نمی توان دلیل مورد بحث را مطرح کرد."

پاسخ این سؤال هم با نکته ای که اخیرا ذکر شد روشن است زیرا معجزه همان تصرف عقلانی و بدون ابزار مادی همراه با ادعای نبوت است و آنچه در اثبات نبوت کارایی دارد معجزه به هر دو قسم فعلی و قولی آن می‎باشد. بنابراین اگر مدعی نبوت عمل شگفت انگیزی را انجام داد که دیگران از انجام آن عاجز می‎باشند پس معلوم می‎شود که قدرت او اکتسابی و قابل یادگیری نبوده است و تنها به خاطر ارتباط با خداوند و طبعا خارج از نظام اسباب و مسببات عادی می‎باشد، و چنین قدرتی تنها در اختیار خداوند است. و اگر خداوند فرضا چنین قدرتی

ناوبری کتاب