صفحه ۶۵

کوتاهی کردن از مقابله با وی او را ستبر و توانا می‎سازد.

علاوه بر اینکه پس از توانایی او نیز در غالب موارد می‎توان با او مقابله کرده و وی را از ظلم بازداشت.

2 - وی با قبول اینکه معجزه توسط مدعی دروغین نبوت ممکن است بعضی از مردم ساده لوح را فریب دهد، می‎گوید:

"از اینها گذشته مگر فقط معجزه است که باعث فریب خوردن و گمراه شدن مردم می‎شود؟ اعمال شگفت انگیز مرتاضان نیز بسیاری از آدمیان را فریب داده است."

نویسنده در پاسخ اشکال فرضی خودش در مغالطه فوق می‎گوید:

"ممکن است بگویید که اعمال شگفت انگیز مرتاضان نباید موجب فریب خوردن مردم شود، زیرا اعمال آنها بلامعارض نیست و افراد دیگری نیز پیدا می‎شوند که بتوانند کارهای آنها را انجام دهند."

در پاسخ به این مغالطه گفته می‎شود:

اولا: کار مرتاض که اکتسابی و قابل تعلیم و تعلم است قابل معارضه است، زیرا او در سیطره بر عالم ماده هرگز همپای پیامبر که قرب تام به حق تعالی پیدا کرده و سیطره و نیرویی اتم و اکمل برتصرف عالم دارد نخواهد بود.

ثانیا: چون کار مرتاضان به دلیل اکتسابی بودن آن قابل معارضه است از این جهت اگر مرتاضان با اعمال شگفت انگیز خود موجب فریب و

ناوبری کتاب