صفحه ۶۳

دو مغالطه نویسنده

1 - نویسنده با توجه به این اشکال - که درصورت دادن معجزه از طرف خداوند به شخص فریبکار، این خداوند است که مسئول فریب مردم است - درصدد پاسخ به آن برآمده و می‎گوید:

"ممکن است بگویید: بالاخره عده ای از مردم عوام و ساده لوح در اثر ضعف قوه تعقل و استدلال (که ضعفی غیر ارادی و غیر اختیاری است) ممکن است فریب معجزه را بخورند. در چنین مواردی چه می‎توان گفت ؟"

سپس در پاسخ به این اشکال می‎گوید:

"اما پاسخ من این است که باز هم نمی توان خدا را مسئول فریب خوردن آنها دانست. در اینجا نیز باید بگوییم: مدعی دروغین با سوء استفاده از قدرت انجام معجزه آنها را فریب داده و مرتکب ظلم و گناه شده است."

او سپس می‎گوید:

"مثل جنایت ها و ظلم هایی است که صاحبان قدرت مرتکب می‎شوند. قدرتمندان با قدرتی که خدا به آنها داده است ظلم و جنایت می‎کنند. آیا در اینجا می‎توان گفت: که خدا مرتکب ظلم و جنایت شده است ؟"

از آنچه گفته شد پاسخ این مغالطه نویسنده روشن می‎شود. داستان اینکه خداوند به افرادی قدرت می‎دهد و آنها از آن سوء استفاده کرده و

ناوبری کتاب