صفحه ۶۰

زمینه عقلی صدور معجزه

نویسنده در ادامه همین شبهه می‎گوید:

"ممکن است بگویید: از آنجا که انجام معجزه توسط مدعی دروغین نبوت باعث می‎شود که عده ای از مردم ادعای او را باور کنند و به گمراهی کشیده شوند، اگر خداوند قدرت معجزه را به مدعی دروغین نبوت بدهد، درحقیقت خودش عامل و باعث گمراهی مردم شده است و چون خداوند هرگز نمی خواهد کسی را گمراه کند، پس قدرت معجزه را به مدعی دروغین نبوت نمی دهد".

نویسنده در نقد استدلال فوق می‎گوید:

"مقدمه اول آن فاقد دلیل است. به چه دلیل باید بگوییم: اگر انجام معجزه توسط یک مدعی دروغین نبوت باعث گمراهی عده ای از مردم شود، مقصر و عامل اصلی آن خدا است و درحقیقت خدا خودش آنها را گمراه کرده است ؟ خداوند شیطان را آفریده و به او قدرت داده است تا انسان ها را وسوسه کند، فریب دهد و به گمراهی بکشاند (و البته همین قدرت را به خیلی از انسان های دیگر نیز داده است.) حال آیا در اینجا این خدا است که مردم را فریب داده و گمراه کرده است ؟"

نویسنده در پاسخ به سؤال خود می‎گوید:

"مطابق تفکر اسلامی پاسخ این سؤال منفی است، زیرا خدا به انسان عقل (فطرت و وجدان) هم داده است و انسان با داشتن این سرمایه الهی - که در تفکر

ناوبری کتاب