صفحه ۵۶

او، با مشاهده اژدها شدن عصا ایمان آوردند و گفتند: "انا الی ربنا منقلبون."

تأیید مدعی نبوت توسط خداوند با اعطای معجزه به او

3 - نویسنده سپس به سومین پیش فرض - به زعم خود - اثبات نشده دلیل مذکور پرداخته و می‎گوید:

"این استدلال در قالب یک قیاس استثنائی اقامه شده است به این شکل:

الف: اگر خدا قدرت معجزه را به مدعی دروغین نبوت بدهد، با این کار در حقیقت او را تأیید کرده است. ب: محال است خداوند دروغگو را تأیید کند. و در نتیجه: خداوند هرگز قدرت معجزه را به مدعی دروغین نبوت نمی دهد و این بدان معنا است که انجام معجزه توسط یک مدعی نبوت نشانه صدق اوست."

نویسنده، مقدمه اول استدلال مذکور را مورد خدشه قرارداده و می‎گوید:

"اما مقدمه اول این استدلال (الف) که گزاره شرطی است از کجا آمده و دلیل آن چیست ؟ کدام استدلال منطقی اثبات می‎کند که دادن قدرت معجزه به دروغگو (توسط خداوند) به معنای تأیید و تصدیق او و مدعای اوست ؟"

او سپس می‎گوید:

"در استدلال فوق، مدعای اصلی که باید اثبات شود، به عنوان مقدمه به کار گرفته شد و این یعنی مصادره به مطلوب."

ناوبری کتاب