صفحه ۵۳

عدم توقف صدق مدعی نبوت بر ایمان افراد

سپس نویسنده به دومین پیش فرض - به قول خودش - اثبات نشده دلیل مذکور اشاره کرده و می‎گوید:

"فرض کنید شما اولین کسی هستید که مدعی نبوت ادعای خود را با او در میان می‎گذارد و سپس برایتان معجزه ای انجام می‎دهد تا ادعایش را اثبات کند. در این حالت - که هنوز هیچکس معجزه او را ندیده و به او ایمان نیاورده است - شما چگونه و با چه دلیلی می‎توانید معجزه او را نشانه صدق مدعایش بدانید؟ آیا استدلال فوق در اینجا کارآیی دارد؟

پاسخ به وضوح منفی است، زیرا هنوز کسی به او ایمان نیاورده است تا شما مطابق استدلال مورد بحث نتیجه بگیرید که او در ادعای خود صادق است. و این احتمال وجود دارد که هیچکس معجزه او را نشانه نبوتش نداند."

نویسنده سپس می‎گوید:

"برای حل این مشکل باید از پیش و با یک برهان قاطع اثبات کنیم که: هر گاه یک مدعی نبوت معجزه ای ارائه دهد، قطعا عده ای به او ایمان خواهند آورد. اما این گزاره به روش عقلی و پیشینی قابل اثبات نیست و تاکنون نیز هیچ برهانی به نفع آن اقامه نشده است."

ناوبری کتاب