صفحه ۴۹

حقیقت هستی است و صرف الوجود دومی ندارد و واجد تمام کمالاتی است که برای هستی متصور است، وگرنه اگر فاقد همه یا بعضی از صفات کمالی باشد طبعا محدود و ناقص می‎باشد و چنین موجود ناقصی نمی تواند خدا باشد. و صفت حکمت یکی از صفات کمالیه است، که مطابق این استدلال، خداوند باید دارای آن باشد.

برای توضیح بیشتر برهان صدیقین به فصل اول کتاب "از آغاز تا انجام" اثبات وجود خدا با برهان صدیقین مراجعه شود.

بنابراین، لازمه نقد علمی و مستدل در مورد بحث این است که نویسنده براهین مربوط به اثبات صفات کمال خداوند بویژه صفت حکمت او را نقل نموده و سپس مورد نقد قرار دهد و آنگاه ادعا کند که برهان محکم و قانع کننده ای برای اثبات صفت "حکمت" خداوند ارائه نشده است !.

ادعای قیاس خداوند به انسان برای اثبات صفات کمالی او

نویسنده در ادامه همین شبهه می‎گوید:

"مبنای بسیاری از اوصاف که به خداوند نسبت داده می‎شود (مانند عادل، حکیم، مهربان و...) قیاس خدا با انسان است. اما این قیاس که از خداوند چهره ای انسان وار می‎سازد، معلوم نیست تا چه حد درست باشد. فیلسوفان و متکلمان مسلمان ابتدا باید اثبات کنند که خدا موجودی متشخص و انسان وار است، در غیر

ناوبری کتاب