صفحه ۴۵

تشکیک در اثبات نبوت پیامبر با معجزه و دلالت آن بر صدق مدعای او

نویسنده پس از تنزل از شبهه خود و قبول اصل امکان و وقوع معجزه، می‎گوید:

"حال نوبت آن است که بپرسیم: آیا معجزه دلالت بر واقعیت و صدق نبوت دارد؟ به اعتقاد عالمان اسلام، انجام معجزه توسط مدعی نبوت،مطابق برهانی که در اینجا می‎آید، به نحو قطع و یقین دلالت بر صدق او در این ادعا می‎کند."

او سپس برهان مورد استناد عالمان اسلام را چنین نقل می‎کند:

"وقتی مدعی نبوت برای ادعای خود نشان و معجزه ای می‎آورد که با حفظ سایر شرایط، اختصاص به او دارد و از توان دیگران خارج است، از آن استنتاج می‎شود که وی با عالم غیب و الوهی ارتباط دارد و در ادعایش صادق است. به دیگر سخن، خداوند با اعطای معجزه به پیامبر خود درحقیقت نشان و سند تأیید و تصدیق نبوت وی را امضا و صادر کرده است. و گرنه لازم می‎آید که خدا با فراهم ساختن قدرت معجزه بر غیرپیامبر به طور غیر مستقیم، شخص کاذب را تصدیق کند

ناوبری کتاب