صفحه ۴۴

وگرنه در هیچ موردی مردم نمی توانند به کارشناسان اعتماد نمایند. احتمال خطا در هیچ موردی از نظر عقلی منتفی نیست، اما بنا و سیره عقلا عدم اعتنا به احتمال خطای کارشناسان است، و از این جهت قوم حضرت موسی (ع) نیز چنین احتمالی را در مورد سحره فرعون ندادند.

ناوبری کتاب