صفحه ۴۳

تا اینجا پاسخ به شبهات نویسنده نسبت به محور اول یعنی اصل امکان و وقوع معجزه، پایان یافت.

نکته سوم: پیامبر هرقومی از بین همان قوم برانگیخته می‎شود تا امکان شناخت وی و تعامل با او برای مردم وجود داشته باشد. با این وصف طبیعی است اگر مدعی پیامبری سالها در بین مردم با سلامت و صداقت زندگی کند و به امانت و عدم فریب و نیرنگ شناخته شده باشد، آنان می‎توانند به صداقت و پاکی او از دروغ و حیله اطمینان پیدا کنند، به ویژه اینکه پیامبران به دنبال مطامع دنیوی چون ریاست و جمع اموال نبوده بلکه از آنها به شدت گریزان بوده و خاکساری کرده و مردم را هم به روش خود دعوت می‎نمودند و قهرا انگیزه ای برای دروغ و حیله نداشته اند و بنابراین از روش عملی آنها که روشی مقبول در نزد عقل عملی است و همچنین از معارف بلندی که در بعد هستی شناسی و مبدء و معاد نظام هستی مطرح کرده و مقبول عقل نظری است یا معارفی که در بعد اخلاق بیان داشته و مطابق با نگاه عقل عملی می‎باشد، به راحتی می‎توان به صحت رسالت آنان و صدق داده های رسالی آنها پی برد.

علاوه بر این، تصدیق و تأیید کارشناسان و متخصصان متبحر در سحر و جادو می‎تواند اطمینان مردم را بیشتر نماید؛ و احتمال خطای آنان در حدی نیست که به پیدایش اطمینان و علم عادی مردم ضرر بزند،

ناوبری کتاب