صفحه ۳۹

موسی و عیسی و سایر پیامبران: بپذیریم.یادآوری می‎شود: پس از اثبات اعجاز قرآن و وحی بودن آن، اعتبار و حجیت کلام پیامبر اسلام (ع) نیز ثابت می‎شود؛ زیرا در آیات متعددی از قرآن وجوب عمل به دستورات و نظرات پیامبر6 مورد تأکید قرار گرفته است. و در فصل اول کتاب موعود ادیان به آیات زیادی که بر مطلب فوق دلالت دارند اشاره شده است. پس از اثبات حجیت کلام پیامبر اسلام (ع) توسط قرآن، حجیت کلام و عمل عترت معصوم: که خلفای راستین پیامبرند نیز ثابت می‎شود، زیرا آن حضرت مطابق روایات متواتر بین شیعه و سنی، مردم را به عترت خود ارجاع داده است. در فصل مذکور از کتاب فوق نیز به روایات مذکور اشاره شده است. پس از اعتبار و

تشکیک در معجزه حضرت موسی (ع)

نویسنده سپس نسبت به معجزه حضرت موسی (ع) - از باب مثال - شبهه کرده و می‎گوید:

"می پرسم: با فرض اینکه داستان تبدیل عصابه مار توسط موسی واقعیت دارد و ساخته و پرداخته افسانه سازان نیست، چگونه می‎توان به قطع و یقین فهمید که در کار او حیله و نیرنگی نبوده است ؟ فرض کنیم که عده ای از ساحران و شعبده بازان آن زمان - که شاهد ماجرا بودند - نیز تصدیق کرده اند که کار موسی از نوع سحر و شعبده نبوده است، ولی تصدیق آنها نمی تواند شک و تردید ما را به طور کامل از بین ببرد، زیرا آنها فقط "متخصص در سحر و شعبده بازی" بوده اند نه معصوم ! هر متخصص (هرچند هم در کار خود تخصص داشته باشند) ممکن است در تشخیص و درک موضوع خطا کند.

ناوبری کتاب