صفحه ۳۷

به واسطه روشنی و وضوح خود محتاج به کسب و نظر از راه تمثیل یا استقرا یا قیاس نیست و بدین طریق نیز شبهه نویسنده در اصل وقوع معجزه انبیاء که پس از این به آن اشاره می‎کند دفع می‎گردد. گذشته از این، در مورد استقراء تام باید گفت: مردم در هیچ مورد برای پیدایش اطمینان منتظر استقراء تام نمی مانند، وگرنه امور دنیا مختل می‎شد و زندگی اجتماعی که قوام آن به اطمینان و اعتماد متقابل است امری غیرممکن می‎شد.

تشکیک در معجزات پیامبران گذشته از منظری دیگر

نویسنده سپس از منظر دیگری معجزات پیامبران گذشته را زیر سؤال می‎برد. او در ابتدا در اصل وقوع چنین معجزاتی تشکیک می‎کند و با یک درجه تخفیف از آن اغماض می‎کند و می‎گوید:

"سؤال اصلی من این نیست که چگونه می‎توان به قطع و یقین دریافت که معجزات نقل شده در کتاب های آسمانی و یا منابع تاریخی (مانند معجزات منسوب به موسی و عیسی) واقعا رخ داده اند و دروغ و افسانه نیستند. (هرچند این نیز سؤالی مهم و البته بی پاسخ است که ما را به بن بستی دیگر می‎کشاند.)"

پاسخ:

در پاسخ این شبهه گفته می‎شود:

ناوبری کتاب