صفحه ۳۶

خلع سلاح و سست می‎نمودند. این در حالی است که در تاریخ به تواتر ثابت شده است که مخالفین پیامبران نتوانستند در مقابل معجزات آنان مثل و مانندی بیاورند. و این حقیقت برای اطمینان بیشتر مردم به صدق مدعی نبوت و عدم نیاز به استقراء تأثیر زیادی داشت.

و اما در مورد مردم زمان ما که چندین هزار سال با تاریخ معجزات پیامبران پیشین فاصله دارند و به اسرار و رموز طبیعت تا حد زیادی پی برده اند باید نویسنده توجه کند که آیا گذشت چند قرن برای آزمون مخالفان معجزات و عجز آنان از آوردن مثل و مانندی برای آنها کفایت نمی کند؟ شکی نیست که در طول این قرنها پیوسته افراد و قدرتهایی بوده اند که درصدد تشکیک و ایجاد شبهه در نبوت پیامبران و معجزات آنان بوده اند.

اگر آنان توانسته بودند مثل و مانندی برای یکی از معجزات پیامبران گذشته بیاورند، قطعا چنین کاری کرده بودند و در تاریخ مبارزات با پیامبران هم ضبط و ثبت شده و به گوش جهانیان رسیده بود؛ زیرا انگیزه بسیار قوی در پشت آن نهفته است و به هیچ گونه قابل مخفی نمودن نبود.

بنابراین صغرای قیاس ذکر شده که از مشاهدات مردم زمان پیامبران و از قضایای بدیهی برای آنها است برای ما نیز با توجه به تواتر ذکر شده از قضایای متواتره است که قسمی دیگر از قضایای بدیهی است که

ناوبری کتاب