صفحه ۳۴

به راز آن کار پی برده و قادر به انجام آن شود. بنابراین هیچ راهی برای یافتن پاسخ قطعی و یقینی برای این سؤال "که آیا در سراسر جهان کسی دیگر هم پیدا می‎شود که بتواند آن فعل خاص را - که مدعی نبوت به عنوان معجزه آورده است - انجام دهد یا نه" وجود ندارد."

در پاسخ می‎گوییم:

پی بردن به پیامبری پیامبران، محصول یک قیاس خفی همانند قیاس ذیل است:

این کار "مثل اژدها نمودن عصا" خارق العاده و بی معارض همراه با دعوی پیامبری است. (صغری) هرکاری که بدین گونه باشد معجزه و دلیل بر پیامبری است. (کبری) این کار معجزه و دلیل بر پیامبری است. "نتیجه". صغرای این قیاس قضیه ای نظری نیست که در تبیین خود محتاج به یکی از طرق استدلال مثل: تمثیل، استقراء و یا قیاس باشد بلکه آن صغری برای مردم زمان بعثت و ظهور پیامبران از قضایای مشاهدات است که یکی از اقسام قضایای روشن و بدیهی می‎باشد که محتاج به کسب و نظر و استدلال نیست. توضیح اینکه:

وقتی کارشناسان مربوطه آشنا به نوع کار، مشاهده نمودند که مدعی نبوت کاری بدون سبب مادی و عادی با مجرد اشاره عقلانی و اراده نفسانی انجام داد پی می‎برند که آن کار کاری بشری و از مجاری عادی

ناوبری کتاب