صفحه ۳۳

یک نفر این آموزش را دیده و دیگران به کلی از آن بی خبرند، مخصوصا آموزش مهمی همچون به اژدها تبدیل کردن عصا یا بیرون آمدن شتر از دل کوه و نظایر اینها؟ به ویژه که حضرت موسی (ع) بخشی از عمرش را نزد فرعون بود و اگر چنین آموزشی دیده بود، و یا نوعی سحر قوی تر از سحر ساحران را از معلمی آموخته بود حداقل باید چند نفر مطلع شوند، آن هم با تحت نظر بودن او در دورانی که نزد فرعون زندگی می‎کرد.

نیازنداشتن اثبات معجزه به استقرأتام نسبت به عدم معارض

نویسنده در نقد سومین ویژگی معجزه - یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند مثل آن را انجام دهد - می‎گوید:

"من حتی اگر بتوانم با جستجو در سرتاسر کره زمین از همه مردم جهان پرس وجو کنم که "آیا کسی می‎تواند مثل فلان عمل شگفت انگیز را انجام دهد یا نه" و با پاسخ منفی همه مردم جهان مواجه شوم (یعنی یک استقراء تام که البته ناممکن است) باز هم نمی توانم یقین کنم که فعل مدعی نبوت واقعا بلامعارض است، زیرا این استقراء تام حداقل پنجاه سال طول می‎کشد و در این مدت ممکن است کودکان خردسالی که مورد پرس وجو قرار نگرفته اند، قادر به انجام آن فعل باشند، و این استقراء هیچگاه تمام شدنی نیست و بنابراین به نتیجه نمی رسد. زیرا فرد جوانی که امروز به سؤال من پاسخ منفی داده است، ممکن است چند سال دیگر به هر طریقی

ناوبری کتاب