صفحه ۲۷

آن مار و اژدها درست کند، باز نقص و اشکالی بر معجزه بودن کار حضرت موسی (ع) وارد نمی شود؛ زیرا آن حضرت مدعی آن بود که کارش معلول علل عادی بشری نیست، بلکه معلول اراده ای الهی و قدرت مافوق قدرت بشری است، و بدیهی است که چنین کاری از عهده غیر پیامبر و شخص مرتبط با خداوند هرگز بر نمی آید. و اگر روزگاری کسی چنین کاری را به واسطه قدرت الهی و مافوق بشری انجام دهد، قطعا او از اولیای الهی خواهد بود، و اگر به فرض مدعی نبوت شود نبی خواهد بود؛ هرچند جریان نبوت ختم شده است.

و به عبارت دیگر موجودات ممکن بر سه دسته اساسی تقسیم می‎شوند: 1 - موجودات مادی. 2 - موجوداتی که از جهتی غیرمادی و از جهتی مادی هستند مانند نفوس. 3 - موجودات کاملا غیرمادی مانند عقول. دسته اول موجوداتی هستند که در ذات و فاعلیت وابسته به ماده می‎باشند. دسته دوم موجوداتی هستند که در ذات مجرد هستند ولی در فاعلیت محتاج به ماده می‎باشند. و دسته سوم موجوداتی هستند که نه در ذات و نه در فاعلیت احتیاجی به ماده و ابزار مادی ندارند. و معجزه پیامبران کاری عقلی است. یعنی پیامبران در تکامل به درجه ای از کمال و قوت وجود رسیده اند که با اشاره عقلیه یعنی بدون ابزار مادی و با صرف اراده خود البته با اذن الهی اعجاز می‎کنند، و این امر ساخته و ممکن نیست مگر از کسانی که خود از نظر روحانی از افق عالم ماده گذر

ناوبری کتاب