صفحه ۲۳

چند دلیل بر بطلان ادعای نویسنده

در پاسخ این قسمت از شبهه گفته می‎شود:

اولا: مگر معجزه چیست ؟ معجزه امری است که مردم (اعم از عامی و عالم) از توجیه آن به طور عادی و نیز انجام آن عاجز باشند. و خرق عادت نیز همین است.

ثانیا: معجزه اصولا برای تحکیم یقین و یا یقین پیدا کردن عامه مردم برای ایمان آوردن آنان به صداقت مدعی رسالت است، و یقین و ایمان عامه مردم نیازی به یقین برهانی ندارد. مردم در تمام امور خود درصدد کسب برهان نمی باشند، زیرا کسب برهان موقوف به مقدمات علمی است که از دسترس مردم عادی دور است؛ و لذا به همان یقین و علم عادی خود اکتفا می‎کنند. و علم عادی مردم معمولا از طریق مراجعه به کارشناس در هر امری پیدا می‎شود به نحوی که به احتمال خلاف آن اعتنا نمی کنند. در مورد اژدها شدن عصا، وقتی ساحران متبحر آن زمان - که قطعا کارشناسان قوی در فن سحر بودند - از روی یقین تصدیق کردند که اژدها شدن عصا نمی تواند معلول علل عادی یا نوعی سحر باشد طبعا مردم عادی به طریق اولی به غیرعادی بودن و سحر نبودن آن اطمینان می‎کردند و به نبوت حضرت موسی (ع) ایمان می‎آورند. در این جریان از طرفی کارشناسان سحر - که فرعون از اطراف و اکناف

ناوبری کتاب