صفحه ۲۱

"معجزه امری است خارق العاده که از جانب خداوند و به دست پیامبر صورت می‎پذیرد، در حالی که با ادعای پیامبری و تحدی [هماورد طلبی ] همراه است و با مدعای پیامبر مطابقت دارد و قابل تعلیم و تعلم نیست و دیگران از انجام آن ناتوانند."

نویسنده می‎گوید:

"مطابق این تعریف، معجزه سه خصوصیت اصلی دارد: اول اینکه خارق العاده و برخلاف جریان طبیعی حوادث در جهان است. دوم اینکه مدعی نبوت فقط با اتکا به قدرت و اذن الهی و بدون اینکه در این مورد از کسی آموزش دیده یا تمرین و ممارستی داشته باشد، موفق به انجام آن عمل می‎شود. و سوم اینکه معارض ندارد، یعنی هیچ کس نمی تواند مثل (و یا برتر از) آن را بیاورد."

سپس نویسنده در مقام ایراد شبهه بر معجزه می‎گوید:

"سؤال این است که با توجه به تعریف فوق چگونه می‎توان معجزه بودن یک فعل شگفت انگیز خاص (مانند تبدیل عصا به اژدها) را اثبات کرد؟ فرض کنید شما در زمان حضرت موسی زندگی می‎کنید و با ادعای او مبنی بر نبوت او مواجه می‎شوید و با طلب معجزه از او، در مقابل چشمان شما عصا اژدها می‎شود، از کجا با قاطعیت (و به نحو برهانی) می‎فهمید که کار او واقعا مصداق معجزه است ؟ و چگونه بر شما ثابت می‎شود که: الف - خرق عادت و برخلاف جریان علل و

ناوبری کتاب