صفحه ۲۰

عملی است. و سر این که در آیات بسیاری از قرآن کریم امر به تدبر و تعقل شده است، همین معنا می‎باشد.

ماندگار نبودن مطالب توهمی

ثالثا: کسی که گرفتار توهم باشد و خیال کند به او وحی می‎شود، این حالت به زودی در ادعاهای دیگر او، خود را نشان می‎دهد و مردم او را می‎شناسند؛ زیرا چنین کسی مطالب منطقی و ارزشمند نمی گوید، بلکه مطالبی به هم می‎بافد که هر صاحب عقلی توهم آلود بودن آنها را می‎فهمد.

بنابراین بطلان دلیل دوم نویسنده مبنی برعدم اعتماد به سوابق مدعی نبوت به خوبی روشن شد.

سپس نویسنده به تشکیک در معجزه پرداخته و دو محور را مورد شبهه قرار می‎دهد:

محور اول: شبهه در ماهیت معجزه و به دنبال آن در اصل تحقق آن.

محور دوم: شبهه در دلالت معجزه بر صدق نبی و نبوت او.

شبهه در ماهیت معجزه و اصل تحقق آن

در رابطه با محور اول، یعنی تعریف معجزه به نقل از متفکرین اسلامی چنین می‎گوید:

ناوبری کتاب