صفحه ۱۷

خود و اعتبار یقین و اطمینان به آن، معجزه اوست نه اطمینان بر پیشینه و صداقت او در گذشته. و در بحث آینده ثابت می‎شود که انجام معجزه جز به دست کسی که مرتبط با خداوند و مأذون از طرف او باشد امکان ندارد.

رابطه توهم نبوت و تصدیق مدعی آن

3 - نویسنده در دلیل دوم خود مبنی بر عدم اعتماد به سوابق مدعی نبوت گفت:

"ممکن است قصد دروغ گفتن ندارد، ولی به خاطر زمینه های فکری و روحی ممکن است دچار توهم شده باشد، یا به خطا گمان کند که به او وحی شده است" و سپس گفت: "این واقعیت در علوم روان شناسی و روان پزشکی به اثبات رسیده و امروزه جزو بدیهیات محسوب می‎شود..."

عدم اعتنای عقلا به توهمات

در پاسخ گفته می‎شود:

اولا: همین احتمالات در سایر اموری که مردم به کارشناسان مورد اعتمادشان مراجعه می‎کنند، وجود دارد؛ زیرا ممکن است یک کارشناس صادق و امین خطا کند، یا گرفتار اوهام و خیالات شده باشد. اگر نویسنده، امکان تحصیل یقین و عدم احتمال خطا و توهم را در سایر امور مهمه مردم قبول کند، باید در این امر نیز قبول کند. مردم در تمام

ناوبری کتاب