صفحه ۱۲

خدشه در ادله تصدیق مدعی نبوت

طراح شبهات می‎گوید:

"دیدیم که ادله ضرورت نبوت ادله ضرورت نبوت و پاسخ به شبهات نویسنده پیرامون آن، در کتابچه "مبانی نظری نبوت" به تفصیل بیان شده است. نمی توانند لزوم ارسال رسل را به نحوی عقلی و پیشینی اثبات کنند؛ اما آیا این بدان معناست که خداوند در طول تاریخ هرگز پیامبرانی به سوی بشر نفرستاده است و همه مدعیان نبوت دروغ گو و [...] بوده اند؟ در یک نظر ابتدایی پاسخ این پرسش ها منفی است. گویی می‎توان فرض کرد که خداوند نه به دلیل ضرورت و نه به این دلیل که بر او واجب بوده، بلکه به هر دلیل دیگری - که ممکن است به عقل بشر نرسد - پیامبرانی را مبعوث کرده است."

او سپس ادامه می‎دهد:

"اما چگونه می‎توان پیامبران راستین را از مدعیان دروغین بازشناخت ؟ مدعی نبوت ادعا می‎کند که از طرف خدا مأموریت یافته است تا ما انسانها را به راهی خاص هدایت کند که سعادت حقیقی دنیا و آخرت جز با پیمودن آن راه میسر نمی شود... حال چگونه می‎توانیم یقین حاصل کنیم که او واقعا راست می‎گوید؟ در خوش بینانه ترین حالت، فرض می‎کنیم که با فردی که ادعای نبوت می‎کند، عمری نشست و برخاست داشته و از نزدیک با او آشنا بوده ایم و دیده ایم که زندگی پاک و

ناوبری کتاب