صفحه ۱۱

معجزه و بن بست معرفتی در تشخیص مصادیق

نویسنده ابتدا به تشکیک در ادله متکلمین برای ضرورت نبوت پرداخته، سپس ذیل عنوان "معجزه و بن بست معرفتی در تشخیص مصادیق آن" ایرادی را که مربوط به ثبوت نبوت از راه معجزه و دلالت آن بر صدق مدعی نبوت است مطرح کرده و در ضمن به تحلیل معنای معجزه و تشخیص مصادیق آن و ذکر دیگر شبهات هم سو پرداخته است. جا داشت او نظم منطقی و طبیعی بحث را رعایت کرده و در آغاز به بیان چیستی معجزه و نقدهایی که در آن باره دارد پرداخته و آنگاه به بحث پیرامون هستی خارجی آن و تشکیکهایی که در آن زمینه دارد و سپس به تبیین احکام آن و شبهات متناسب با آن می‎پرداخت. ولی به هر علت و دلیل، چینش مزبور مراعات نگردیده است و ما هم برای اینکه در مقام نقد و نظر بافت سخنان او در هم نریزد، به موازات وی همان سیری را که در طرح دعاوی و شکوک و نقوض خود اعمال داشته تا توانسته ایم رعایت نموده ایم. واینک جملات او نقل و به دنبال آن مورد بررسی و نظر قرار می‎گیرد.

ناوبری کتاب