صفحه ۱۰

عادی علل مادی باشد، قهرا احاطه وی بر آن علل و اشراف او بر فراز عالم مادی و اتصالش به ماوراء طبیعت و طبعا صدق ادعای نبوتش را ثابت می‎کند.

از این جهت آوردن معجزه برای مدعی نبوت ضرورت دارد؛ ولی برخی از جمله نویسنده مورد نظر، ثبوت نبوت از راه معجزه و دلالت آن را بر صدق مدعی نبوت، مورد تشکیک قرار داده است. در این نوشته، شیوه پاسخ به شبهات نویسنده به این شکل است که در ابتدا کلام وی به مقداری که در تفهیم مراد او ضرورت دارد نقل، و سپس پاسخ آن آورده می‎شود.

ناوبری کتاب