صفحه ۸۹

مشرکین مکه می‎باشد، نسبت به دوستی و نیکی و اعمال عدالت با کفار - که مستلزم صلح با آنهاست - عام است و شامل مشرکین نیز می‎شود. حضرت امیر(ع) نیز در نامه به مالک اشتر فرمود: "و لاتدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله فیه رضا..."نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 52. این جمله نیز عام است و شامل غیر اهل کتاب نیز می‎شود. علاوه بر اینها بعید است فقیهی ملتزم شود که اگر روزی حاکمیت اسلامی قدرت پیدا کند، تمام کفار غیر اهل کتاب که چند میلیارد می‎باشند را در صورت مسلمان نشدن آنان، می‎توان کشت؛ با آن که امکان هدایت و تبلیغ آنان و جذب به اسلام به تدریج وجود دارد.

[معنای جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی ]

سؤال 11 - آیا جهاد ابتدایی با امر و اذن امام عادل جایز است ؟ یعنی به فرض حضور امام زمان (عج) وی به لحاظ موازین قرآنی حق جهاد ابتدایی دارد؟

جواب: جهاد ابتدایی به معنای تحمیل عقیده و اکراه بر دین و کشورگشایی و ایجاد سلطه بر ملتهای دیگر و توسعه محدوده حاکمیت اسلامی برخلاف خواست و تمایل ملتها در اسلام وجود ندارد؛ و آیاتی از قرآن از جمله آیه (لا اکراه فی الدین) سوره بقره (2)، آیه 256. و آیه (أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ) سوره یونس (10)، آیه 99. آن را

ناوبری کتاب