صفحه ۸۳

و عقلا نمی توان آن حق را که در طول حق جانی و مقدم بر آن است با رعایت حق جانی نادیده گرفت. اما این که مجازات جانی چگونه است سخن دیگری است که نیازمند بحث فلسفی پیرامون حق تشریع می‎باشد که مجال گسترده ای می‎طلبد؛ ولی اجمالا روشن است که قصاص نفس چیزی نیست جز توجه به کرامت ذاتی شخص مقتول و اولیای او. عدالت اقتضا می‎کند قاتلی که از روی عمد، کرامت مقتول و حق حیات یا عرض او را مراعات نکرده، کرامت او نیز از این جهت محترم نباشد؛ و اسلام به این حقیقت توجه کرده است. لذا در قرآن مجید حق قصاص را برای اولیای مقتول به رسمیت شناخته و جایز دانسته است، و در عین حال راه عفو و گذشت از قاتل را برای اولیای مقتول باز نموده و فرموده است: (... فمن عفی له من أخیه شئ فاتباع بالمعروف وأداء الیه باحسان. ذلک تخفیف من ربکم و رحمة ...) .سوره بقره (2)، آیه 178.

تعبیر از "ولی دم" به برادر در آیه شریفه برای تحریک روح برادری و محبت و رأفت در او می‎باشد و نشانه آن است که عفو و گذشت نزد خداوند بهتر از قصاص می‎باشد. در ذیل آیه نیز تبدیل قصاص به عفو و پرداخت دیه، نوعی تخفیف حکم و رحمت الهی دانسته شده است.

در آیه دیگری در رابطه با عفو و گذشت از مجازات به مثل آمده است: (جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفی و أصلح فأجره علی الله.) سوره شوری (42)، آیه 40. در این آیه، عفو و گذشت از مجرم و مرتکب سیئه و

ناوبری کتاب