صفحه ۸۲

"اعتداء" یعنی تجاوز از حد، نهی شده است. درحقیقت مقصود از آیات این است که باید در مقام دفاع در برابر دشمن مقاتل و مهاجم نیز عدالت را مراعات نمود. و در این موارد، خشونت تشریع شده - که مانند قوه غضبیه انسان می‎باشد که تکوینا در ساختار انسان تعبیه شده است - باید تنها در حالت ضرورت و تحت تدبیر عقل و شرع اعمال شود.

[حوزه حقوق بشر و کرامت انسان ]

سؤال 9 - در حقوق بشر اروپایی و به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو و با بنیان گذاری دیوان اروپایی حقوق بشر امروزه این یک اصل پذیرفته شده حقوق فراملی است که اعدام و مجازات های فیزیکی چون سنگسار، قطع اعضا و شلاق ناقض اصل کرامت ذاتی انسان و مصداق خشونت ناعادلانه و شکنجه اند. نظر شما در این باره چیست ؟

جواب: حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان دو اصل مورد احترام و مقبول اسلام است ولی نباید حوزه کاربرد آن دو را صرفا در مورد مجرمین و قاتلین دانست. درست است که هرقاتل و مجرمی نیز از آن جهت که هرکدام یک انسان هستند دارای حقوقی می‎باشند، اما نباید کرامت ذاتی و حقوق مقتول و کسی که مورد تجاوز و جنایت واقع شده، و نیز اولیای مقتول قربانی و فراموش شوند. آنها نیز هر کدام انسان می‎باشند که دراثر جنایت، حق انسانی آنها تضییع و پایمال گردیده است

ناوبری کتاب