صفحه ۷۶

عضو وجود دارد؟ و چگونه قدرتهای جهانی و بالخصوص آمریکا قطعنامه هایی را که احیانا در راستای حمایت از دولتهای ضعیف و محکومیت دولتهای سرکوب گر مطرح می‎شود، وتو می‎کنند؟.

یادآوری می‎شود: خشونت های غیرسیاسی که در بین بعضی خانواده ها یا اقوام دیده می‎شود، معمولا ناشی از سقوط فضیلت های اخلاقی و روحیات زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگران می‎باشد که متأسفانه در بین بعضی افراد، از هر مکتب و دارای هر مسلک و آیینی دیده می‎شود.

[نسبی بودن خشونت ]

و ثالثا: برای افرادی که به احکام ذکر شده مؤمن اند و معتقدند که آنها احکام دینی می‎باشند، احساس خشونت معنا ندارد؛ همان گونه که قوم یهود که در دین خود دارای احکام سخت می‎باشند، نه در گذشته و نه حال، هیچ گاه احساس خشونت نمی کنند؛ زیرا به دینی بودن و قداست آن احکام ایمان قلبی دارند. و درحقیقت، خشونت یک حکم کلی و عمومی نیست، بلکه نسبی و ناشی از مبنای اعتقادی و نظری و عرف هر قوم و جمعیتی است.

[بالاترین ارزش ]

سؤال 3 - آیا در نظر شما در اسلام بالاتر از "جان انسان" ارزش دیگری قرار دارد که توجیه کننده فدا شدن جان برای آن باشد؟

ناوبری کتاب