صفحه ۷۵

فقه است، یعنی آنان در اظهار نظر نسبت به کشورشان و در عمل به دین خود و نیز در احوالات شخصیه آزادند و به دین خود عمل می‎کنند و کسی نمی تواند مانع آنها شود. منتها در اموری که مربوط به حقوق اکثریت مردم مسلمان در کشور اسلامی می‎باشد، حقوق اکثریت باید مراعات شود. همان گونه که در کشورهای اروپایی که اکثریت مردم آنها غیرمسلمان هستند در مقام تزاحم حقوق، حقوق اکثریت را بر حقوق اقلیت مسلمان مقدم می‎دارند. و این کشورها هرچند خود را نسبت به مذهب، لابشرط معرفی می‎کنند اما در عمل هنگامی که عده ای با عقاید و مناسکی دینی در اقلیت قرار می‎گیرند، حقوق آنان نادیده انگاشته می‎شود؛ در حالی که در برخی موارد تزاحم حقوق نیز شکل نگرفته است.

[منشاء خشونت های رایج ]

و ثانیا: ارتباط منطقی بین خشونت رایج در جوامع و بین احکام متفاوت بین زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان در موارد مذکور در سؤال دیده نمی شود. زیرا اکثرا خشونت ها بین حاکمیت های استبدادی و غیرمردمی با ملتهای خودشان و سلب آزادیهای سیاسی از آنان، و یا بین دولتهای قوی و ضعیف می‎باشد. و در واقع، منشاء این گونه خشونت ها قدرت طلبی دولتها و انحصارخواهی آنها می‎باشد.

شما وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل متحد و شورای امنیت را ملاحظه کنید، که چه تبعیض های فاحش و موحشی بین دولتهای

ناوبری کتاب