صفحه ۶۹

اجرای احکام شریعت مورد توجه و نظر بوده است.

اهمیت عدالت از نظر قرآن تا آنجاست که در آن، اجرای عدالت به عنوان مأموریت پیامبراکرم (ص) محسوب شده است: (و امرت لا عدل بینکم ) .سوره شوری (42)، آیه 15.

و در آیه دیگر، عدالت نزدیک ترین امر به تقوا شمرده شده است: (اعدلوا هو اقرب للتقوی ) .سوره مائده (5)، آیه 8.

و در آیه ای، عدالت و احسان مورد امر خداوند قرار گرفته است: (ان الله یأمر بالعدل والاحسان...) .سوره نحل (16)، آیه 90.

و در آیه 25 سوره حدید، هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و میزان و ادیان از طرف خداوند، اقامه قسط و عدل توسط خود مردم دانسته شده است: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) .

و در آیه دیگر، اجرای عدالت و مراعات حقوق، حتی در مورد کسانی که با انسان عداوت و غضب می‎کنند سفارش شده است: (و لایجرمنکم شنئان قوم علی ان لاتعدلوا) .سوره مائده (5)، آیه 8.

و در روایات منقول از پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع) عدالت بیش از حد متعارف مورد توجه قرار گرفته است. از باب نمونه:

1 - پیامبراکرم (ص) فرمود: "عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة،

ناوبری کتاب