صفحه ۶۷

خشونت و زورگویی دول اروپا و آمریکا نسبت به سایر ملل و دول ضعیف و احیانا وابسته، نظیر حمایتهایی که این دولتها از حکومتهای سرکوب گر و خشونت طلب در گوشه و کنار دنیا می‎کنند و کاملا با شعار حمایت از حقوق بشر که مدعی آن هستند منافات دارد. بلی در بین ملت خودشان تا حد زیادی حقوق بشر را مراعات می‎کنند؛ اما به حقوق ملل دیگر کمتر توجه و اهمیت داده می‎شود.

البته ممکن است گفته شود: چنین حکومتهایی دموکرات حقیقی نیستند، زیرا حکومت دموکراسی واقعی، برخاسته از آراء مردم، معتقد به اصول انسانی و عامل به خواست آنهاست، و این قبیل حکومتها یا از سوی مردم انتخاب نگردیده اند، یا اگر گردیده اند براساس اعتقاد آنان حکمرانی نمی کنند.

[شناخت حق زیربنای عدم تبعیض ]

سؤال 2 - بر اثر تحقیقات تجربی فراوانی که روشن ساخته اند میان احساس تبعیض و رفتار خشونت آمیز رابطه مستقیم وجود دارد، بدین گونه که ریشه خشونت در تحقیر انسان است که تحقیر هم خود محصول حس تبعیض در حقوق است، در نظام های حقوقی امروزی اصل رفع هرگونه تبعیض در حقوق و کرامت میان انسانها یکی از اصول ایجاد صلح شناخته شده است. نظر شما در این باره با توجه به وجود احکام تبعیض آمیز در فقه اسلامی چیست ؟ آیا به نظر شما بخشی از خشونت موجود در جامعه ما به وجود همین احکام

ناوبری کتاب