صفحه ۶۶

به نظر اینجانب برای غیر معصومین (ع) حاکمیتی است که با انتخاب آزاد و صحیح مردم باشد.

بدیهی است هنگامی که مردم هرزمان و هرمنطقه ای، حاکمیت مورد نظر و قبول خود را مطابق مکتب و اعتقاد و عرف خود بدون هیچگونه تحمیل و فشاری انتخاب نمودند و حاکمان کاملا عاقل و برخاسته از متن جامعه را برگزیدند، و آنان نیز با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد کل جامعه و به دور از امیال فردی و گروهی به تدبیر امور کشوری و روابط داخلی و خارجی بپردازند، طبیعتا زمینه صلح و دوستی بین خود مردم و نیز بین آنان و حاکمیت و همچنین حاکمیت و سایر حکومتهای مردمی به وجود می‎آید؛ زیرا "ولایت جمهور مردم" که در قرآن کریم با تعبیر (امرهم شوری بینهم ) سوره شوری (42)، آیه 38. به آن اشاره گردیده و آنها باید طرف مشورت حاکمیت قرار گیرند، همان کشورداری خود مردم است که طبعا و عقیدتا صلح جو و آرامش خواه می‎باشند. و از این رو شرط حدوث و بقای صلح در عرصه داخل و خارج می‎باشد.

البته بدیهی است که "ولایت جمهور مردم" شرط لازم برای صلح می‎باشد، اما شرط کافی نیست؛ زیرا امروزه در دموکراسی های رایج دنیا هنوز دو نوع خشونت دیده می‎شود: یکی خشونت بین افراد یک ملت، نظیر آنچه در برخی از این کشورها بین سفیدپوستان و سیاه پوستان، یا بین نژادها و اقوام مختلف شاهد هستیم؛ و دیگری

ناوبری کتاب