صفحه ۵۴

سوی وی بهره مند شوند همانها غرامتکش جنایت ناخودآگاه او می‎باشند؛ "من له الغنم فعلیه الغرم" و این نوعی حمایت متقابل و تقابل داد و ستد و به مصطلح روز بیمه معقول و مقبول است، علاوه بر اینکه به نحوی تعاون در نیکی و نوعی صله رحم و معاضدت خویشان است که عقلا نیک و نقلا مورد تأکید واقع شده است: (تعاونوا علی البر) .سوره مائده (5)، آیه 2. مضاف بر اینکه با پیش کشیدن پای عاقله در پرداخت دیه جنایات خطایی بالطبع مراقبت و مواظبت آنها نسبت به یکدیگر را درپی دارد، و درنتیجه از این قبیل جنایات به اندازه ای پیشگیری می‎گردد، و این ویژگی را بیمه های کنونی ندارد. همچنین اگر دیه در تمام موارد خطا برعهده حکومت باشد طبعا انگیزه افراد بر مراقبت و تحفظ از خطا ضعیف می‎شود، و قهرا قتلهای زیادی اتفاق می‎افتد.

[فلسفه ماههای حرام و شبهه تغلیظ دیه در آنها]

ه - همان گونه که ارباب سیر و تواریخ گفته اند در زمان جاهلیت پیش از اسلام اعراب همواره در جنگ و ستیز قبیله ای بودند و چه بسا بر سر یک مسأله جزئی خونریزی هایی می‎شد، یا برای تأمین معاش خود به قتل و غارت دست زده و امنیت مناطق عربی را بدین گونه مختل می‎نمودند، تا اینکه در پی خونریزی مکرر و ناامنی دائمی راههای تجاری و زیارت خانه خدا و مشکلات دیگر و به ستوه آمدن

ناوبری کتاب