صفحه ۴۱

دسته پنجم: روایاتی است که فقط در آنها چهار نوع ذکر شده، مانند روایت عبدالله بن سنان و در آن آمده است: "... ان الدیة مأة من الابل... و قیمة کل بعیر من الورق مأة و عشرون درهما او عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة".همان، باب 1، حدیث 3. در این روایت، شتر اصل و سایر چیزها به عنوان قیمت شتر ذکر شده است.

دسته ششم: روایاتی است که پنج نوع از انواع شش گانه در آنها ذکر شده است، مانند ذیل روایت عبدالرحمن بن حجاج، از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمودند: "قال علی (ع): الدیة الف دینار" (و قیمة الدینار عشرة دراهم) و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مأة من الابل و لاهل السواد ماءتا بقره او الف شاة"همان، حدیث 1. و روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) قال: "دیة المسلم عشرة آلاف من الفضة و الف مثقال من الذهب و الف من الشاة علی اسنانها اثلاثا... و من الابل مأة علی اسنانها و من البقر ماءتان".همان، حدیث 2.

دسته هفتم: روایاتی است که هر شش نوع در آنها ذکر شده است؛ مانند صدر روایت عبدالرحمن بن حجاج که می‎گوید: از ابن ابی لیلی شنیدم که می‎گفت: در زمان جاهلیت دیه صد شتر بود که پیامبر(ص) آن را امضا نمود و بعدا بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند دو ساله و بر دارندگان طلا هزار دینار و بر دارندگان ورق

ناوبری کتاب