صفحه ۴۰

دسته چهارم: فقط درهم و دینار و شتر را ذکر کرده اند؛ مانند روایت یونس از بعض اصحاب از امام صادق (ع) فی حدیث قال: "الدیة عشرة آلاف درهم او الف دینار، او مأة من الابل".همان، حدیث 7. و نیز روایت عبدالله بن سنان و در آن آمده است: "... فالدیة اثناعشر الفا او الف دینار او مأة من الابل، و ان کان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فی ارض فیها الابل فمأة من الابل، و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثناعشر الفا"همان، حدیث 9. در این روایت به جای ده هزار درهم دوازده هزار درهم ذکر شده است و به علاوه ظاهر آن این است که جواز انتخاب هر کدام بستگی به منطقه ای دارد که جنس مذکور در آن پیدا شود، پس تخییر از آن استفاده نمی شود.

و نیز مانند روایت عبیدالله بن زراره از امام صادق (ع) و در آن آمده: "... الدیة الف دینار او اثناعشر الف درهم او مأة من الابل".همان، حدیث 10.

و نیز روایت ابوبصیر که می‎فرماید: "دیة الرجل مأة من الابل فان لم یکن فمن البقر بقیمة ذلک فان لم یکن فألف کبش...".همان، حدیث 12. این روایت صریح است در ترتیب نه تخییر، و مورد آن عمد است.

ابوبصیر در روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل کرده است: "... دیة الخطاء اذا لم یرد الرجل القتل مأة من الابل او عشرة آلاف من الورق، او الف من الشاة ..."همان، باب 2، حدیث 4. و ظاهر آن تخییر و مورد آن خطا می‎باشد.

ناوبری کتاب