صفحه ۳۹

و روایت محمدبن مسلم و زراره از امام باقر(ع) یا امام صادق (ع) و در آن آمده است: "هی مأة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک".همان، حدیث 6. این دو روایت صریحند در انحصار دیه در صد شتر.

دسته دوم: روایاتی که فقط شتر و گوسفند را به ترتیب ذکر کرده، مانند روایت ابوبصیر و معاویة بن وهب از امام صادق (ع) قال: "مأة من فحولة الابل المسان فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم".همان، باب 2، حدیث 2 و 3. طبق این دو روایت تا زمانی که شتر باشد نوبت به گوسفند نمی رسد.

ضمنا یادآور می‎شود که برحسب اخبار معتبره و فتاوای فقهای شیعه یک شتر معادل ده گوسفند می‎باشد، ولی فقهای اهل سنت یک شتر را معادل بیست گوسفند می‎دانند، و بسا صدور این دو روایت برحسب تقیه بوده است. و شاید هم در برخی زمانها قیمت یک شتر معادل بیست گوسفند بوده است.

دسته سوم: فقط هزار دینار و ده هزار درهم را ذکر کرده اند، مانند روایت حلبی از امام صادق (ع)، قال: "الدیة عشرة الاف درهم او الف دینار". و در ذیل آن آمده است که جمیل گفت: امام صادق (ع) فرمودند: "الدیة مأة الابل"همان، باب 1، حدیث 5. ظاهر روایت این است که شتر اصل است و درهم و دینار به عنوان قیمت می‎باشند.

ناوبری کتاب