صفحه ۳۸

البته تفاوت در دیه یا نحوه پرداخت آن در برخی موارد می‎تواند نوعی کیفر محسوب شود، همان طور که در قتل عمد نوعی تغلیظ وجود داشته و باید شتری که به عنوان دیه پرداخت می‎شود سن آن از پنج سال گذشته و وارد سال ششم شده باشد و یا باید در طی یک سال آن دیه پرداخت شود، ولی در قتل غیرعمد چنین نیست. پرداخت دیه در قتل خطایی محض توسط عاقله شاهد دیگری است که اصل دیه جنبه کیفری ندارد.

[انواع شش گانه دیه و مفاد روایات ]

ب - مشهور فقهای اهل سنت می‎گویند: اصل در دیه صد شتر است و سایر انواع شش گانه به عنوان بدل صد شتر می‎باشد. ولی مشهور قریب به اتفاق فقهای شیعه هر شش نوع را اصل دانسته و مکلف را در انتخاب هرکدام مخیر می‎دانند. روایات مسأله نیز مختلف و چند دسته است:

دسته اول: فقط صد شتر را به عنوان اصل در دیه قتل ذکر کرده است؛ مانند روایت محمدبن علی بن حسین از امام باقر(ع) که در آن آمده است: "... و سن فی القتل مأة من الابل فأجری الله ذلک فی الاسلام".وسائل الشیعة، ابواب دیات النفس، باب 1، حدیث 14.

ناوبری کتاب