صفحه ۳۱

بسمه تعالی

مشهد مقدس

جناب آقای دکتر سید حسین فتاحی معصوم، دبیر چهارمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی (دام توفیقه)

پس از سلام و تحیت

[لزوم برخورد علمی با شبهات ]

فراهم نمودن فضای تحقیق و گفتگوی علمی در بخشی از مسائل فقهی مبتلابه کاری بجا و قابل تقدیر و تشکر است. بدیهی است دین اسلام که به عنوان ختم شرایع الهی مطرح است باید بتواند نسبت به سایر ادیان و مذاهب بهترین سخن را در بخش اصول و معارف توحیدی و بیان مبدأ و معاد هستی و انسان داشته و احکام فرعی و عملی آن نیز در همه مکانها و زمانها به فراخور حال، قابل اجرا باشد. از این رو وظیفه پیروان آن اعم از عالمان و فقهای دین و حقوق دانان و متخصصان علوم مختلف که به گونه ای دانش آنان با دین و شریعت مرتبط است وظیفه ای خطیر می‎باشد و باید خود را برای پاسخ به مسائل نوپیدا و شبهات جدید به طور جد مهیا نمایند. و همواره در این

ناوبری کتاب