صفحه ۲۹

15 - در مورد ارش و شیوه تعیین آن آیا می‎توان با کارشناسی های لازم میزان خسارت وارده به اعضاء و ارش را مورد به مورد تعیین و ارائه نمود تا در موارد اختلافی موضوع به محاکم ارجاع گردد؟ نه مثل شرایط فعلی که تمامی پرونده ها برای تعیین ارش به مراجع قضایی ارجاع می‎گردد. به طور اجمال آیا می‎توان گفت که میزان خسارت به اعضاء قبلا تعیین شده و ملاک کارشناسی قرار گیرد؟ آیا این شیوه قابل تعمیم به دیه سایر اعضاء نیز می‎گردد؟

16 - آیا برای تعیین ارشی که بیش از دیه مقرر می‎باشد می‎توان به روش زیر عمل نمود:

با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ایجاد خسارت به بدن و دیه کامل انسان، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناسان خبره و مورد وثوق و یا کارشناسی پزشکی قانونی تعیین گردد؛ و ملاک ارش نیز تفاوت وضعیت سالم و معیوب عضو که عملا به معنای نقص عضو و نقص کارایی در نظر گرفته می‎شود.

آیا به لحاظ فقهی این روش صحیح است ؟ ‏ ‏ ‏

در مورد دیه و ارش اعضای بدن انسان، کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی موارد به طور دقیق و کارشناسی می‎باشند که سؤالات مربوط پس از تکمیل نظرات کارشناسان در همایش مطرح و مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ناوبری کتاب