صفحه ۲۷

پذیرفته برای زن و مرد یکسان است این تفاوت در پرداخت دیه یا ارش چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟

9 - در قوانین جاری در سوانح هوایی اگر فردی مصدوم یا کشته شود خسارت یکسان (چه مرد و چه زن) پرداخت می‎گردد بر مبنای عرف جهانی ولی در سوانح شهری و جاده ای و خطاهای پزشکی دیه و ارش پرداخت می‎شود که بین مرد و زن فرق دارد، این موضوع چه توجیه فقهی دارد؟

10 - در مورد دو جنسی ها اگر دچار عارضه و صدمه و یا فوت شوند ملاک تعیین دیه کدام جنس است (مرد یا زن یا مجموعی از آن)؟ با در نظر گرفتن تفاوت دیه زن و مرد چه باید کرد؟

11 - با درنظر گرفتن قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون دیات که هردو در جامعه رایج و ملاک عمل قرار دارد به لحاظ کارشناسی پزشکی کدام یک را می‎توان ملاک قرار داد؟ در قانون مسئولیت مدنی، دایره خسارتهایی که به موجب مسئولیت مدنی قابل مطالبه است بسیار وسیع و فراگیر بوده و کلیه صدماتی را که به جان، سلامتی، مال، آزادی، شهرت تجاری و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، وارد شود، دربر می‎گیرد (بدون درنظرگرفتن جنس زن و مرد) در حالی که دیه تنها در مقابل جنایات واقع بر نفس و یا اعضا قابل مطالبه می‎باشد و سایر زیانها و صدمات را دربر نمی گیرد. تکلیف چیست و چه باید کرد؟ کدام قانون ملاک است ؟

ناوبری کتاب