صفحه ۲۶

دیه مقرر بیش از میزان خسارت وارده بر اعضای بدن مجنی علیه می‎باشد. پس از انجام کارشناسی لازم، قاضی یا محاکم می‎توانند حکم نموده مبلغ مازاد دیه مقرر (یا ارش تعیین شده) را به جانی برگردانند و یا تخفیف بدهند؟ (دیه بعضی از اعضاء بیش از صدمه وارده است) در بعضی مواد قانونی این اقدام مورد پذیرش است (ماده 202 قانون مجازات اسلامی).

6 - با توجه به منابع فقهی و مواد قانون دیات، دیه صدمات اعضای زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث کامل برسد؛ در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد مقرر شده است. در صورتی که هزینه های معالجه و درمان بین زن و مرد یکسان بوده و بعضا در موارد زنان بیشتر می‎باشد. حکم فقهی چیست ؟ آیا مازاد هزینه های درمان قابل وصول است ؟

7 - حکم انتصاف (نصف شدن دیه زن نسبت به مرد) در مورد جامعه امروزی زنان چگونه قابل توجیه است ؟ چه در مورد قتل نفس و چه در مورد جراحات وارده به بدن ؟

8 - با در نظر گرفتن قاعده عدل و انصاف (هرچه جرم بزرگتر باشد کیفر هم به همان میزان باید بیشتر باشد) چگونه است که خسارت وارده به اموال انسانها (چه مرد و چه زن) مساوی است ولی خسارت وارده به بدن، بین بدن زن و مرد تفاوت وجود دارد؟ منشاء فقهی موضوع کجاست ؟ و اگر در نظر داشته باشیم که معالجات انجام

ناوبری کتاب