صفحه ۲۵

3 - آیا می‎توان ارزش شغلی (یا ضریب شغلی) را در تعیین دیه و ارش اعضاء با در نظر گرفتن مشاغل مختلف و ارزش کاری اعضاء در هرکدام از مشاغل منظور نموده و از جانی درخواست کرد؟ (مثلا ارزش گوش و شنوایی، ارزش چشم و بینایی، ارزش انگشتان دست و غیره برای مشاغل مربوط که صدمه هرکدام ممکن است به ازدست دادن شغل فرد منجر گردد).

4 - در مورد درمان پذیری آسیب های وارده به بدن آیا می‎توان پس از درمان و بهبودی تعیین خسارت یا تعیین دیه نمود؟ همان طوری که در بعضی مواد قانونی و منابع فقهی اصلاح و رفع عیب عضو صدمه دیده را قید نموده و سپس میزان دیه را تعیین کرده است؛ به عنوان مثال درمان شکستگی هر دو ترقوه که از 1000 دینار به 40 دینار کاهش یافته است، و همین طور درمان استخوانها موجب کاهش مقدار دیه شده است.

در ادامه سؤال 4، سؤالی دیگر نیز مطرح است: آیا در منابع فقهی مدارکی وجود دارد که با استفاده آنها بتوان مقدار دیه را پس از اصلاح و رفع عیب از عضو یا اعضای صدمه دیده تعیین نمود؟ زیرا اصلاح و درمان اعضایی که در شرایط کنونی با پیشرفتهای پزشکی امکان پذیر است، صرفا محدود به یک یا چند عضو نیست و می‎توان آن را تعمیم داد. کلا آیا درمان پذیری بعضی اعضاء در دیات را می‎توان به همه اعضاء تسری داد؟

5 - در مواردی شرعا و یا در قانون مجازات اسلامی فعلی میزان

ناوبری کتاب