صفحه ۲۴

5 - اقوال فقهای مذاهب اسلامی در باب تغلیظ دیه.

6 - ادله و روایات باب تغلیظ دیه و چرا دیه در این ماهها و در حرم مکه تغلیظ می‎شود و فلسفه این تغلیظ چیست ؟

7 - میزان تأثیر عقل و جهل مکلف در تغلیظ و یا عدم تغلیظ دیه.

8 - تغلیظ در دیه با توجه به ماهیت مجازات بودن آن مشمول عاقله در پرداخت دیه می‎شود یا نه ؟

بخش دوم - سؤالات عرفی و تخصصی پیرامون دیات، حدود و قصاص

1 - رابطه دیه با ارزش انسان چیست ؟ آیا ارزش معنوی افراد، جایگاه اجتماعی و موقعیت های متفاوت شغلی، علمی، سیاسی و... می‎تواند در دیه تأثیرگذار باشد و مقادیر آن را بویژه در مورد تعیین ارش تحت تأثیر بگذارد یا نه ؟

2 - آیا دیه (و ارش) و مقادیر آن را در ارزش عضوی اعضاء صدمه دیده می‎توان لحاظ کرد؟ اگر در شرایط امروز پیشرفتهای علمی بویژه علم پزشکی سبب تشخیص توانمندیهای بیشتر یک عضو و یا اعضاء مختلف بدن گردد، آیا می‎تواند در مقادیر دیه به خصوص تعیین ارش مؤثر باشد؟ آیا همان طوری که شارع مقدس در بعضی از اعضاء، ارزش بیشتری قائل شده است (بالا بودن دیه دنده های محیط بر قلب نسبت به سایر دنده ها) می‎توان ارزش سایر اعضاء را مشخص نموده و دیه آنها را معین کرد؟

ناوبری کتاب