صفحه ۲۳

الف - آیا این حکم تغلیظ را باید نسبت به انواع قتلها اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه عمد) تسری داد؟

ب - آیا شخصی که بدون هیچ سوء نیت قبلی در یکی از ماههای حرام، در اثر غفلت و بی احتیاطی در یک تصادف رانندگی (و یا درمان پزشکی) موجب فوت یا نقص عضو کسی بشود، باید یک سوم بر دیه ای که از او دریافت می‎شود افزود؟ یا اینکه خیر، نباید این حکم را به همه قتلها تسری داد؟

ج - آیا تغلیظ دیه که در آیات و روایات مطرح شده پیرامون قتل می‎باشد؟ آیا به نقص عضو ناشی از جراحات اعمال جراحی در امور پزشکی نیز تسری دارد یا نه ؟ با توجه به منابع فقهی و ماده 299 قانون که تغلیظ دیه را به قتل منحصر کرده است.

د - در مورد فوت و یا نقص عضو اقارب در زمینه های پزشکی تغلیظ در دیه چه حکمی دارد؟ با توجه به ماده 299 (ق. م) و تبصره آن که تغلیظ در دیه را تشدید مجازات تلقی می‎کند.

در این راستا موضوعات زیر قابل طرح است:

1 - جایگاه ماههای حرام در بین اعراب جاهلی.

2 - برخورد اسلام با ماههای حرام.

3 - موارد تأثیر ماههای حرام در احکام اسلام.

4 - بررسی رابطه تشریع احکام مربوط به ماههای حرام با سنتهای رایج در جزیرة العرب.

ناوبری کتاب