صفحه ۲۲

شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که جانی انتخاب کرده است اضافه شود..." .

تبصره: حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد.

لذا سؤالات زیر مطرح است:

1 - با توجه به این حکم شرعی در بستر جعل یعنی سرزمین جزیرة العرب، دارای فلسفه و تشریع مشخص و کارکرد اجتماعی ارزشمندی بوده و در واقع ضامن اجرایی مطمئنی برای حفظ حرمت ماههای حرام و خودداری از خونریزی و قتال در این ماهها به شمار می‎آمده است؛ به عبارت دیگر این حکم با آن جامعه و شرایط اجتماعی حاکم بر آن سنخیت داشته است:

الف - آیا این حکم از تغییر شرایط اجتماعی تأثیر نمی پذیرد؟

ب - آیا این حکم برای اجرا در زمانها و مکانهای دیگر نیز جعل شده است یا خیر؟

2 - اصولا ماههای حرام در عرف جامعه ما (بویژه در جامعه پزشکی) امری نامأنوس و ناشناخته اند و درصد بالایی از مردم حتی نامهای این ماهها را به خوبی نمی شناسند تا چه رسد به اینکه بدانند چنین حکمی در مورد این ماهها وجود دارد، لذا سؤالات زیر قابل طرح است:

ناوبری کتاب