صفحه ۲۰

3 - بررسی خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی و شیوه پرداخت آنها با توجه به گستردگی و پیشرفتهای درمانی.

4 - بررسی خسارتهای معنوی و مبنای فقهی و نحوه تعیین آن.

سؤالات زیر مطرح است:

الف - آیا می‎توان خسارتهای معنوی (تألمات روحی، دردهای جسمی و رنجهای روانی ناشی از صدمه و...) را با پول ارزیابی و جبران کرد؟ و با توجه به اینکه زیان وارده جنبه مادی ندارد، چگونه می‎توان میزان خسارت یا ارش را تعیین نمود؟

ب - آیا خسارت معنوی از نظر شرعی هم ضمان آور است یا خیر؟ و یا در مواردی که جنایت وارده به بدن آثار جسمی باقی نگذاشته آثار معنوی و رنج آن چگونه قابل محاسبه و استحصال است ؟

د - مسئولیت عاقله در پرداخت دیه

بر اساس ماده 305 قانون مجازات اسلامی:

"در قتل محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه و یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست...".

آیا در شرایط فعلی کشور این موضوع که بستگان و نزدیکان جانی (عاقله) موظف به پرداخت دیه جنایتی شده اند که خود هیچ دخالتی در آن نداشته اند، چگونه قابل توجیه است ؟ و به لحاظ اجرایی چگونه قابل اجرا می‎باشد؟

ناوبری کتاب