صفحه ۱۹

3 - بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی در مورد مقادیر دیات.

4 - آیا در روایات معتبر فقهی در این زمینه اصلی وجود دارد یا خیر؟

5 - بررسی شیوه های محاسبه و تقویم مقادیر دیات. آیا میزان ثابت دیه با عدالت که محور اصلی آن رضایت صاحبان دم می‎باشد سازگاری دارد؟

6 - بررسی فقهی موضوع تخییر جانی در پرداخت مقادیر دیه و آیا این تخییر صحیح است یا نه ؟ با توجه به تفاوت زیادی که بین ارزش مالی این شش گروه وجود دارد حکم فقهی چیست ؟ و آیا موضوعیت دیه حق را به مجنی علیه (مقتول) می‎دهد یا رضایت صاحبان دم را ملاک قرار می‎دهد؟

ج - خسارتهای زاید بر دیه

آیا مجنی علیه می‎تواند علاوه بر دیه خسارتهایی را که از ناحیه فعل جانی به او وارد شده است اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را مطالبه کند یا خیر؟

در این زمینه موضوعات زیر قابل طرح هستند:

1 - بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی در مسأله محل بحث (خسارات مازاد بر دیه).

2 - بررسی ادله ای که از آنها می‎توان در نفی یا اثبات مشروعیت خسارت زائد بر دیه استفاده کرد.

ناوبری کتاب