صفحه ۱۵۱

3 - دائمی بودن زوجیت بین آنان. پس زوجیت موقت کفایت نمی کند.

4 - امکان مجامعت در هر وقتی که زن یا شوهر بخواهد. پس اگر زن یا شوهر مریض یا در سفر طولانی یا در زندان و یا غایب و در شهر دور دیگری باشد یا در اثر منع کسی و یا به هر علت دیگری نمی توانند نزدیکی نمایند، احصان صدق نمی کند و طبعا زنای آنان محصنه نمی باشد.

[حق فرار از رجم ]

در رابطه با حق فرار کسی که با اقرار مورد رجم قرار می‎گیرد می‎توان به سخن پیامبراکرم (ص) در مورد ماعزبن مالک استدلال نمود. نامبرده پس از اقرار نزد آن حضرت مورد رجم قرار گرفت و هنگام رجم فرار کرد و در بین راه زبیربن عوام با استخوان شتر او را از پای در آورد و مردم او را گرفتند و کشتند. وقتی خبر به پیامبراکرم (ص) رسید ناراحت شدند و فرمودند: "هلا ترکتموه ؟" چرا او را رها نکردید تا فرار کند؟ و دستور دادند دیه او از بیت المال داده شود.وسائل الشیعه، ابواب حدالزنا، باب 15، ح 1 و 2.

در روایت 3 و 5 باب 15 از ابواب حدالزنا که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده، نیز تصریح شده است شخص مورد رجم اگر قبل از اینکه سنگریزه به او اصابت کند فرار کند برگردانده می‎شود تا سنگریزه

ناوبری کتاب