صفحه ۱۵

"دیات و مقتضیات زمان"

بخش اول موضوعات مبنایی:

برای روشن شدن مسائلی که مبنای فقهی و اسلامی داشته و می‎بایستی از طرف علما و مراجع گرانقدر مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات فقهی مبتنی بر شرایط زمانی ارائه گردد تا راهگشای کارشناسی های پزشکی شود. موضوعات قابل بحث عبارتند از:

الف - ماهیت دیه در فقه مذاهب اسلامی

در این راستا سؤالات زیر مطرح است:

- ماهیت دیات چه بوده و بر اساس چه فلسفه ای احکام دیات تشریع شده است ؟

- آیا شارع در تشریع دیات در پی تعیین کیفری برای عاملان جنایتهای خطایی و شبه عمد بوده یا خیر؟

- و یا غرض شارع جبران خسارتی بوده که از ناحیه صدمه بدنی به مجنی علیه و یا اولیای دم رسیده است ؟

ناوبری کتاب