صفحه ۱۴۹

شده است. اما ممکن است گفته شود: رجم زانیه محصنه نسبت به نگاه داشتن او تا آخر عمر در خانه، حکم شدیدتر و سخت تری است پس چگونه خدا فرموده است: (أو یجعل الله لهن سبیلا) ظاهر (سبیل) این است که حکم خفیف تری برای زن زانیته تشریع شود؟

ولی می‎توان در پاسخ این شبهه گفت: در روایات حکم "نگاه داشتن در خانه تا آخر عمر" چنین تفسیر شده است که هیچکس با او صحبت و مجالست و معاشرت نداشته باشد و فقط به او آب و غذایی داده شود تا آنگاه که زن بمیرد. از طرف دیگر مطابق روایات قطعی در رجم اگر به اقرار باشد شخص مورد رجم باید بتواند فرار کند و اگر فرار کرد نباید تعقیب شود که تفصیل آن ذکر خواهد شد. بلی اگر زنای او با شهادت چهار مرد عادل به اثبات رسیده باشد حق فرار ندارد. ولی اثبات زنا با شهادت و بینه با شرائطی که دارد قریب به محال است زیرا کسی به این آسانی در مقابل شاهدان عادل زنا نمی کند و عادل هم به فرج غیر به این راحتی نگاه نمی کند و از طرف دیگر در روایات توصیه شده است که شخص زناکار اگر بین خود و خدا توبه کند بهتر است از اینکه به محکمه برسد و حد بر او جاری شود. و اقرار نیز باید بدون ترس و تهدید و در حال عادی با اختیار کامل باشد. و شخص زناکار با میل و رغبت به عمل خود اعتراف نماید نه اینکه در زندان و در حال بازجویی و ترس و تهدید اقرار کند؛ زیرا چنین اقراری مطابق روایات باب 7 از ابواب حد سرقت وسائل الشیعه اعتبار شرعی ندارد. با این

ناوبری کتاب