صفحه ۱۴۸

وگرنه اگر شامل محصنه نیز بشود باید ملتزم شویم که آیه جلد نیز که ناسخ این آیه است شامل محصنه و غیرمحصنه می‎شود، منتها اطلاق آیه جلد با روایات صحیحه و معتبره معصومین (ع) مقید به غیر زنای محصن و محصنه می‎گردد.

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پس از نقل قول مفسرین مبنی بر این که آیه جلد ناسخ آیه 15 سوره نساء است احتمال دیگری داده اند و آن اینکه بگوییم: آیه 15 سوره نساء: (واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم ...) مربوط به زنای محصنه و زنان شوهردار است، و مقصود از (نسائکم ) به قرینه: (و آتوا النساء صدقاتهن ...) سوره نساء (4)، آیه 4. و آیه: (من نسائکم اللاتی دخلتم بهن ...) سوره نساء (4)، آیه 22. همان زنان دارای شوهر است و حکم آن یعنی "نگاه داشتن آنان تا آخر عمر در خانه" با سنت قطعی معصومین (ع) که حکم به رجم زانی محصن و زانیه محصنه می‎باشد نسخ شده است.

و درحقیقت چون به محدود بودن حکم در خود آیه اشاره شده است: (أو یجعل الله لهن سبیلا) ، ناسخ آن، خود قرآن است نه سنت. منتها چون پیامبراکرم (ص) و سایر معصومین (ع) شارح و مبین مراد و مقصود قرآن هستند، لذا گفته می‎شود: نسخ بوسیله سنت انجام شده است.

بنابر احتمالی که صاحب المیزان داده اند باید گفت: حکم رجم زن زناکار مصداق "سبیل" است که در آیه 15 سوره نساء امید آن داده

ناوبری کتاب